Kariéra v našej spoločnosti - možno hľadáme práve vás

Aktuálne nemáme žiadne voľné konkrétne pracovné pozície.

Ak sa však chcete stať súčasťou nášho tímu, budeme radi, ak nás oslovíte. Zašlite nám žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov príp. motivačným listom. Reagovať budeme na každú zaslanú žiadosť. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Informácie o výberovom konaní

Ak vás naša ponuka práce zaujala a chcete sa stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov na našu e-mailovú adresu f.gibalova@arprog.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle +421 52 431 8140.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť vám nasledujúce informácie:

 • a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Ing. Františka Gibalová, +421 52 431 8140, f.gibalova@arprog.sk,
 • b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,
 • d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 • e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
 • g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22  všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo3@proenergy.sk.

Duálne vzdelávanie

Ak si žiak / žiačka 9. ročníka ZŠ, zapoj sa do duálneho vzdelávania s ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Zapojili sme sa do národného projektu pod názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2019/2020 podieľame na systéme duálneho vzdelávania.

Systém duálneho vzdelávania je na Slovensku ešte relatívne nový. Toto sú najčastejšie otázky, na ktoré sa nás študenti pri rozhodovaní o vstúpení do duálu pýtajú.

1. Aké mám výhody v systéme duálneho vzdelávania oproti iným študentom?
Nesedíš iba v škole nad učebnicami. Oproti nedualistom získaš ešte pred ukončením štúdia dostatočnú prax v odbore a po ukončení školy máš zabezpečené pracovné miesto. Ale ak budeš mať záujem pokračovať u iného zamestnávateľa, nikto ti nebude brániť. Ďalším veľkým plusom je finančná samostatnosť – dualisti dostávajú za prax peniaze, príspevok na stravu, či dochádzanie počas štúdia na strednej škole. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú aj podnikové štipendium.
2. Môžem po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo sa musím zamestnať u partnera v duálnom vzdelávaní?
Ak je študijný odbor na strednej odbornej škole ukončený maturitnou skúškou, každý absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Takže ak tvoje študijné plány zahŕňajú aj vysokú školu, cestu budeš mať otvorenú. Je už len na vašej dohode so zamestnávateľom, či budeš študovať v dennej, alebo v externej forme a či ťa bude podporovať aj počas štúdia na vysokej.
3. Ako sa prihlásim do duálneho vzdelávania?
Najskôr si vyber školu a odbor, ktorý chceš študovať. Na škole si prever, či má dohodu so zamestnávateľmi o duálnom vzdelávaní a s ktorými konkrétne. Vyber si zamestnávateľa, s ktorým chceš študovať, stretni sa s ním, presvedč ho, že ty si ten pravý, pravá do jeho tímu. Získaj potvrdenie, že u neho môžeš absolvovať odbornú prax v rámci duálneho vzdelávania a získaš jeho podporu počas štúdia. Toto potvrdenie priložíš k prihláške na strednú školu.
4. Je duálne vzdelávanie skôr pre žiakov s horším prospechom?
Predstava, že do systému duálneho vzdelávania sú zapojení žiaci s horším prospechom, je nesprávna. Zamestnávatelia potrebujú predovšetkým kvalitných zamestnancov. Do študentov zapojených v duále investujú nemalé finančné prostriedky, preto majú záujem o takých, ktorí sa naozaj chcú odborne vzdelávať teoreticky aj prakticky.
5. Aké mám ako študent záruky, že zamestnávateľ dodrží všetko, čo mi sľúbil?
Stredná odborná škola uzatvára so zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho vzdelávania zmluvu podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej je presne špecifikovaná forma praktického vyučovania, jeho náplň, rozsah, hodnotenie, finančné a hmotné zabezpečenie študenta a ďalšie podmienky. Touto zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje dodržiavať všetky záväzky voči študentovi. Takže bude musieť splniť všetko, čo ti pri podpise potvrdenia sľúbil.
6. Koľko peňazí si môžem popri štúdiu zarobiť?
Každý zamestnávateľ si v rámci zákonom stanovených možností určuje výšku hodinovej mzdy a ďalšie ohodnotenie žiakov. Konkrétnu ponuku zamestnávateľa ARPROG, akciová spoločnosť Poprad nájdeš nižšie.
7. Môžem si vybrať ktoréhokoľvek zamestnávateľa?
Praktické vyučovanie môžeš mať u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý má podpísanú zmluvu o odbornom vzdelávaní s vybranou strednou odbornou školou.
8. Robia sa na odbory v duálnom vzdelávaní talentové prijímacie skúšky?
Nie, uchádzači o štúdium však musia splniť podmienky vybranej strednej odbornej školy.
9. Aké sú výhody pre rodičov žiakov zapojených v duálnom vzdelávaní?
Náklady na štúdium v duále sú oveľa nižšie ako na bežnej strednej škole. Zamestnávatelia totiž platia nielen hodinovú mzdu za prax, ale aj príspevok na stravu, ubytovanie, cestovanie, a mnohí dávajú žiakom aj podnikové štipendium. A za najdôležitejšiu výhodu mnohí rodičia považujú to, že po úspešnom ukončení štúdia má ich dieťa istotu zamestnania v odbore, ktorý vyštudovalo.
10. Aký je pomer výučby teórie v škole a praxe u budúceho zamestnávateľa?
Pol na pol, zvyčajne je študent týždeň v škole a týždeň na praxi. Počas praxe majú žiaci tak ako ostatní zamestnanci právo na prestávku a oddych.

Duálne vzdelávanie poskytujeme v učených odboroch:

 • - 3661 H murár,
 • - 3663 H tesár,
 • - 3678 H inštalatér.

Duálne vzdelávanie poskytujeme v spolupráci so strednými školami:

Čo ponúkame?

 • - Osobné ochranné pracovné prostriedky.
 • - Posúdenie zdravotnej, zmyslovej, psychologickej spôsobilosti žiaka / žiačky.
 • - Stravné nad rámec zákona.
 • - Zabezpečenie dopravy, resp. preplatenie cestovných náhrad.
 • - Podnikové štipendium.
 • - Odmena za produktívnu prácu.
 • - Nástupný bonus.
 • - Zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
 • - Praktické skúsenosti od kolegov.

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte tlačivo Žiadosť o duálne vzdelávanie a následne ho zašlite na e-mailovú adresu: f.gibalova@arprog.sk alebo na korešpondenčnú adresu:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Personálne a mzdové oddelenie
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Uchádzačom o duálne vzdelávanie vydáme Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré žiak / žiačka priloží k prihláške na strednú školu.

Vzhľadom na obmedzený počet žiakov, ktorým môžeme poskytnúť praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad vyhradzuje právo konečného rozhodnutia výberu žiakov, ktorí splnili kritériá pre výber úspešných uchádzačov.

Pridajte sa k nám

Ak sa chcete stať súčasťou stále sa rozvíjajúcej a rozrastajúcej spoločnosti, viete prevziať na seba zodpovednosť, máte chuť pracovať a dosahovať profesijné a životné ciele, tak ste na správnom mieste.

Podelíme sa s vami o skúsenosti, znalosti a vedomosti, aby sme dosiahli spoločný cieľ.

Čo je potrebné urobiť?

Prvý krok, ako sa stať členom nášho tímu, je zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov príp. motivačným listom. Reagovať budeme na každú zaslanú žiadosť. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Personálne oddelenie

Ing. Františka Gibalová
f.gibalova@arprog.sk
+421 52 431 8140