Kariéra v našej spoločnosti - možno hľadáme práve vás

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, budeme radi, ak nás oslovíte. Zašlite nám žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov príp. motivačným listom. Reagovať budeme na každú zaslanú žiadosť. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej stavebnej spoločnosti so silným zázemím a 25-ročnou tradíciou,
 • zohratý pracovný kolektív,
 • podľa pracovnej pozície pridelené služobné vozidlo, notebook, mobil,
 • zaujímavé a motivujúce finančné ohodnotenie,
 • finančná odmena pri životnom jubileu,
 • jeden deň voľna nad rámec Zákonníka práce pred vianočnými sviatkami,
 • firemné podujatia,
 • možnosť profesionálneho a osobného rozvoja, ďalšieho vzdelávania,
 • otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácií,
 • iné zamestnanecké benefity (možnosť zvýhodneného vstupu do vlastného rekreačného zariadenia Resort Levočská Dolina).

Pracovná pozícia: Tesár

Náplň práce:
 • tesárske práce
 • konštrukčné práce – obloženie stien a stropov doskami, zhotovenie záklopov a podbíjanie z dosiek, zhotovenie trámových, fošňových stropov so zhotovením komínových výmen, vonkajšieho alebo vnútorného obloženia hobľovanými doskami /palubové, prekrývané a pod./, rozoberanie konštrukcií krovov tesársky viazaných, zakladanie stavieb a tesárskych konštrukcií podľa situačných a vykonávacích výkresov, zhotovenie a osadenie krovov a nosníkov sedlových a pultových striech, zhotovenie a osadenie drevených priamočiarych schodov a hobľovaných palubových podláh
 • debniace práce – debnenie stužujúcich pásov a vencov na nosnom murive, debnenie dosiek, pätiek a obrubníkov, debnenie konštrukcií s ústupkami a výstupkami, debnenie doskových stropov
 • pílenie a rezanie guľatiny na fošne, dosky, trámy, hranoly, laty, lišty a pod.
Požadované vzdelanie:
 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou
Prax: min. 1 rok
Osvedčenia: výučný list
Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť

Pracovná pozícia: Murár

Náplň práce:
 • čítanie technickej a projektovej dokumentácie
 • zhotovenie všetkých druhov muriva a omietok
 • pripravovanie murárskej malty, betónu, poterov a omietok
 • rezanie muriva na požadovanú veľkosť a tvar
 • rozmeriavanie a zakladanie všetkých druhov múru, vynášanie výšok, zhotovenie a kontrola väzieb muriva
 • murovanie nosných, deliacich a výplňových stien, stĺpov, klenieb, komínov a krbov
 • kontrolovanie rovnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou
 • vyrovnávanie podkladov stierkovými hmotami
 • dodatočné osadenie drobných stavebných predmetov
 • betónovanie stavebných konštrukcií z betónu (dosky, steny, stropy, klenby, schody a pod.)
 • zhotovenie a opravy jednovrstvových a dvojvrstvových, vnútorných a vonkajších omietok
 • zhotovenie a oprava vnútorných aj vonkajších dlažieb a obkladov rôznymi druhmi materiálu
 • izolatérske práce (hydro + tepelné), zhotovovanie izolácií proti zemnej vlhkosti a hluku
 • realizácia betónových mazanín a poterov vrátane výstuže
 • zatepľovacie práce
 • vyspravovanie šácht
 • skladanie a rozoberanie murárskeho lešenia
Požadované vzdelanie:
 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou
Prax: min. 1 rok
Osvedčenia: výučný list
Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť

Pracovná pozícia: Stavebný strojník

Náplň práce:
 • riadenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizmov
 • výkop rýh pre kanalizáciu a vodovod
 • zásyp rýh
 • nakladanie zeminy na autá
 • terénne úpravy
 • vedenie záznamov o prevádzke stavebného stroja
Požadované vzdelanie:
 • stredné odborné vzdelanie
Prax: min. 1 rok
Osvedčenia:
 • vodičské oprávnenie motorových vozidiel skupiny C
 • preukaz na obsluhu stavebného stroja
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča

(prípadne obnovenie dokladov vieme zabezpečiť)

Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť

Pracovná pozícia: Vodič nákladnej dopravy

Náplň práce:
 • prevoz materiálu zo stavby na stavbu
 • prevoz materiálu z miesta nákup na miesto určenia
 • nakladanie a skladanie materiálu
 • podľa pokynov nadriadeného výpomoc pri stavebných prácach
 • bežná kontrola a údržba vozidla pred, počas a po jazde
 • opravy zistených vád v rozsahu vybavenia
 • riadenie nákladného motorového vozidla a jeho používanie na prepravu materiálu a zariadenia staveniska
 • čerpanie pohonných hmôt do nádrže
 • vymieňanie prasknutých pneumatík za rezervné
 • udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla v reprezentatívnom stave
 • nahlasovanie porúch a opotrebenia automobilu nadriadenému pracovníkovi
 • vedenie knihy jázd a ďalšej dokumentácie v súlade s internými predpismi
 • kontrolovanie technického stavu zvereného motorového vozidla
 • dodržiavanie pravidelných zákonom stanovených prestávok na odpočinok a regeneráciu
Požadované vzdelanie:
 • stredné odborné vzdelanie
Prax: min. 1 rok
Osvedčenia:
 • vodičské oprávnenie motorových vozidiel skupiny C
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
 • doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
 • kvalifikačná karta vodiča
 • karta vodiča

(prípadne obnovenie dokladov vieme zabezpečiť)

Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť

Pracovná pozícia: Železiar

Náplň práce:
 • zhotovovanie betonárskej výstuže (strihanie, ohýbanie, tvarovanie a to ručne aj strojovo),
 • ukladanie a viazanie oceľovej výstuže,
 • obsluha zariadení (ohýbačka, strihačka),
 • čítanie výkresov a ostatné práce na stavbe podľa pokynov nadriadeného.
Požadované vzdelanie:
 • stredoškolské bez maturity
 • stredoškolské s maturitou
Prax: min. 1 rok
Osvedčenia: výučný list
Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť

Pracovná pozícia: Asistent stavbyvedúceho / Stavbyvedúci

Náplň práce:
 • koordinácia a riadenie stavebnej činnosti podľa schválenej projektovej a rozpočtovej dokumentácie, kalkulačných podkladov a termínov zmlúv o dielo,
 • spolupráca s hlavným stavbyvedúcim,
 • komunikácia s projektantom, subdodávateľmi, stavebným dozorom, investorom,
 • spracúvanie súpisov vykonaných prác,
 • vedenie stavebného denníka,
 • tvorba jednoduchých výkazov výmer,
 • kontrola dodržiavania technologických postupov,
 • kontrola dodržiavania harmonogramov prác,
 • kontrola dodržiavania BOZP a PO,
 • koordinácia subdodávateľov a dodávok materiálu,
 • kontrola a evidencia vykonávaných stavebných prác subdodávateľmi,
 • vstupná kontrola materiálu,
 • organizácia prác, riadenie podriadených pracovníkov s maximálnou efektívnosťou a optimálnym využívaním všetkých výrobných činiteľov podľa skutočných potrieb a priebehu prác,
 • vedenie agendy dochádzky, príprava podkladov k mesačnej mzdovej uzávierke, odberu stravných lístkov,
 • vedenie knihy jázd a vyúčtovanie PHL prideleného motorového vozidla a iné.
Požadované vzdelanie: stavebné
 • minimálne - stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
Prax: min. 1 rok
Osvedčenia:
 • maturitné vysvedčenie, resp. diplom
 • osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci (v prípade stavbyvedúceho)
Ostatné znalosti:
 • Cenkros
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Project
 • AutoCAD
Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • flexibilnosť
 • praktické a analytické myslenie
 • orientácia v projektovej dokumentácii
 • organizácia, riadenie a vedenie pracovného tímu

Pracovná pozícia: Rozpočtár, kalkulant

Náplň práce:
 • tvorba rozpočtov, cenových ponúk, výrobných kalkulácií v súlade s predloženými súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, platnými normami a požiadavkami investora v požadovanom termíne a aktuálnej cenovej úrovni,
 • príprava a kontrola výkazu výmer s projektovou dokumentáciou,
 • aktívne sledovanie cien stavebných materiálov a ich vývoj na stavebnom trhu,
 • dopytovanie cenových ponúk od možných dodávateľov, resp. subdodávateľov a ich následné vyhodnocovanie,
 • technická príprava a sledovanie stavebnej výroby, vypracovanie harmonogramov stavieb, kontrolných a skúšobných plánov, zostavovanie plánov kvality, sledovanie dodržiavania kalkulovaných technológií a postupov s cieľom optimalizácie nákladov projektu,
 • spracovanie podkladov pre fakturáciu,
 • vyhodnocovanie zrealizovaných stavieb.
Požadované vzdelanie: stavebné
 • minimálne - stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
Prax: min. 1 rok
Vodičský preukaz: B
Osvedčenia: maturitné vysvedčenie, resp. diplom
Ostatné znalosti:
 • Cenkros
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Project
 • AutoCAD
Osobné predpoklady:
 • technické myslenie
 • zodpovednosť
 • precíznosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť
 • flexibilnosť
 • praktické a analytické myslenie
 • orientácia v projektovej dokumentácii
 • schopnosť vedieť si obhájiť zostavenú cenovú ponuku a reálnosť cien v ponuke

Bezpečnostný technik

Náplň práce:
 • vykonávať funkciu ABT v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z.z. a platnou legislatívou,
 • vykonávať funkciu technika požiarnej ochrany v súlade so Zákonom č. 314/2001 Z.z., a platnou legislatívou,
 • plnenie požiadaviek manažérstva BOZP,
 • šetrenie oznámených udalostí: pracovné úrazy, poruchy technických zariadení, prevádzkové nehody, požiare, odborná pomoc pri hlásení a registrácii pracovných úrazov zainteresovaným orgánom štátnej správy a vybavovanie agendy,
 • vedenie a aktualizácie dokumentácie OPP a BOZP,
 • vykonávanie pravidelných preventívnych kontrol na jednotlivých pracoviskách a technických zariadeniach,
 • vydávanie podkladov a návrhov interných smerníc OPP a BOZP,
 • zastupovanie spoločnosti pri jednaniach týkajúcich sa BOZP a OPP,
 • oprávnenie na vykonávanie potrebných školení zamestnancov.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Prax: 5 rokov
Vodičský preukaz: B
Osvedčenia: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti BOZP a OPP
Ostatné znalosti:
 • Prehľad v normách a zákonoch BOZP a OPP
 • MS Word
 • MS Excel
Osobné predpoklady:
 • zodpovednosť
 • precíznosť
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • flexibilnosť
 • komunikatívnosť
 • asertivita
 • samostatnosť

Informácie o výberovom konaní

Ak vás naša ponuka práce zaujala a chcete sa stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov na našu e-mailovú adresu j.matuskova@arprog.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle +421 52 431 8144.

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť vám nasledujúce informácie:

 • a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Ing. Jana Matúšková, +421 52 431 8144, j.matuskova@arprog.sk,
 • b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,
 • d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
 • e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
 • g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22  všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo3@proenergy.sk.

Duálne vzdelávanie

Ak si žiak / žiačka 9. ročníka ZŠ, zapoj sa do duálneho vzdelávania s ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Zapojili sme sa do národného projektu pod názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2019/2020 podieľame na systéme duálneho vzdelávania.

Systém duálneho vzdelávania je na Slovensku ešte relatívne nový. Toto sú najčastejšie otázky, na ktoré sa nás študenti pri rozhodovaní o vstúpení do duálu pýtajú.

1. Aké mám výhody v systéme duálneho vzdelávania oproti iným študentom?
Nesedíš iba v škole nad učebnicami. Oproti nedualistom získaš ešte pred ukončením štúdia dostatočnú prax v odbore a po ukončení školy máš zabezpečené pracovné miesto. Ale ak budeš mať záujem pokračovať u iného zamestnávateľa, nikto ti nebude brániť. Ďalším veľkým plusom je finančná samostatnosť – dualisti dostávajú za prax peniaze, príspevok na stravu, či dochádzanie počas štúdia na strednej škole. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú aj podnikové štipendium.
2. Môžem po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo sa musím zamestnať u partnera v duálnom vzdelávaní?
Ak je študijný odbor na strednej odbornej škole ukončený maturitnou skúškou, každý absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Takže ak tvoje študijné plány zahŕňajú aj vysokú školu, cestu budeš mať otvorenú. Je už len na vašej dohode so zamestnávateľom, či budeš študovať v dennej, alebo v externej forme a či ťa bude podporovať aj počas štúdia na vysokej.
3. Ako sa prihlásim do duálneho vzdelávania?
Najskôr si vyber školu a odbor, ktorý chceš študovať. Na škole si prever, či má dohodu so zamestnávateľmi o duálnom vzdelávaní a s ktorými konkrétne. Vyber si zamestnávateľa, s ktorým chceš študovať, stretni sa s ním, presvedč ho, že ty si ten pravý, pravá do jeho tímu. Získaj potvrdenie, že u neho môžeš absolvovať odbornú prax v rámci duálneho vzdelávania a získaš jeho podporu počas štúdia. Toto potvrdenie priložíš k prihláške na strednú školu.
4. Je duálne vzdelávanie skôr pre žiakov s horším prospechom?
Predstava, že do systému duálneho vzdelávania sú zapojení žiaci s horším prospechom, je nesprávna. Zamestnávatelia potrebujú predovšetkým kvalitných zamestnancov. Do študentov zapojených v duále investujú nemalé finančné prostriedky, preto majú záujem o takých, ktorí sa naozaj chcú odborne vzdelávať teoreticky aj prakticky.
5. Aké mám ako študent záruky, že zamestnávateľ dodrží všetko, čo mi sľúbil?
Stredná odborná škola uzatvára so zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho vzdelávania zmluvu podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej je presne špecifikovaná forma praktického vyučovania, jeho náplň, rozsah, hodnotenie, finančné a hmotné zabezpečenie študenta a ďalšie podmienky. Touto zmluvou sa zamestnávateľ zaväzuje dodržiavať všetky záväzky voči študentovi. Takže bude musieť splniť všetko, čo ti pri podpise potvrdenia sľúbil.
6. Koľko peňazí si môžem popri štúdiu zarobiť?
Každý zamestnávateľ si v rámci zákonom stanovených možností určuje výšku hodinovej mzdy a ďalšie ohodnotenie žiakov. Konkrétnu ponuku zamestnávateľa ARPROG, akciová spoločnosť Poprad nájdeš nižšie.
7. Môžem si vybrať ktoréhokoľvek zamestnávateľa?
Praktické vyučovanie môžeš mať u ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý má podpísanú zmluvu o odbornom vzdelávaní s vybranou strednou odbornou školou.
8. Robia sa na odbory v duálnom vzdelávaní talentové prijímacie skúšky?
Nie, uchádzači o štúdium však musia splniť podmienky vybranej strednej odbornej školy.
9. Aké sú výhody pre rodičov žiakov zapojených v duálnom vzdelávaní?
Náklady na štúdium v duále sú oveľa nižšie ako na bežnej strednej škole. Zamestnávatelia totiž platia nielen hodinovú mzdu za prax, ale aj príspevok na stravu, ubytovanie, cestovanie, a mnohí dávajú žiakom aj podnikové štipendium. A za najdôležitejšiu výhodu mnohí rodičia považujú to, že po úspešnom ukončení štúdia má ich dieťa istotu zamestnania v odbore, ktorý vyštudovalo.
10. Aký je pomer výučby teórie v škole a praxe u budúceho zamestnávateľa?
Pol na pol, zvyčajne je študent týždeň v škole a týždeň na praxi. Počas praxe majú žiaci tak ako ostatní zamestnanci právo na prestávku a oddych.

Duálne vzdelávanie poskytujeme v učených odboroch:

 • - 3661 H murár,
 • - 3663 H tesár,
 • - 3678 H inštalatér.

Duálne vzdelávanie poskytujeme v spolupráci so strednými školami:

Čo ponúkame?

 • - Osobné ochranné pracovné prostriedky.
 • - Posúdenie zdravotnej, zmyslovej, psychologickej spôsobilosti žiaka / žiačky.
 • - Stravné nad rámec zákona.
 • - Zabezpečenie dopravy, resp. preplatenie cestovných náhrad.
 • - Podnikové štipendium.
 • - Odmena za produktívnu prácu.
 • - Nástupný bonus.
 • - Zmluva o budúcej pracovnej zmluve.
 • - Praktické skúsenosti od kolegov.

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte tlačivo Žiadosť o duálne vzdelávanie a následne ho zašlite na e-mailovú adresu: j.matuskova@arprog.sk alebo na korešpondenčnú adresu:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Personálne a mzdové oddelenie
Hodžova 3292/3
058 01 Poprad

Uchádzačom o duálne vzdelávanie vydáme Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré žiak / žiačka priloží k prihláške na strednú školu.

Vzhľadom na obmedzený počet žiakov, ktorým môžeme poskytnúť praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad vyhradzuje právo konečného rozhodnutia výberu žiakov, ktorí splnili kritériá pre výber úspešných uchádzačov.

Pridajte sa k nám

Ak sa chcete stať súčasťou stále sa rozvíjajúcej a rozrastajúcej spoločnosti, viete prevziať na seba zodpovednosť, máte chuť pracovať a dosahovať profesijné a životné ciele, tak ste na správnom mieste.

Podelíme sa s vami o skúsenosti, znalosti a vedomosti, aby sme dosiahli spoločný cieľ.

Čo je potrebné urobiť?

Prvý krok, ako sa stať členom nášho tímu, je zaslanie žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov príp. motivačným listom. Reagovať budeme na každú zaslanú žiadosť. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Personálne oddelenie

Ing. Jana Matúšková
j.matuskova@arprog.sk
+421 52 431 8144