O spoločnosti

1

Činnosť spoločnosti je rozdelená na dve špecifické oblasti zamerania: inžinierske stavby a pozemné stavby.

2

Spoločnosť vlastní základný strojový a mechanizačný park, špecializovaný pre pozemné staviteľstvo a inžinierske siete.

3

Realizujeme: kanalizácie, ČOV, vodovody, vodojemy, TV IBV, infraštruktúry, úpravy potokov, nádrže, skládky, revitalizácie a rekonštrukcie miest a obcí, spevnené plochy, komunikácie, cyklistické chodníky, bytové domy, stavby pre relax, kultúru, administratívne a priemyselné budovy, základné školy, materské školy a iné stavby.

  • vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  • inžinierska činnosť
  • činnosť realitnej kancelárie
  • sprostredkovanie obchodu a služieb
  • nákladná cestná doprava
  • vedenie účtovníctva
  • diagnostika kanalizačných potrubí - vybavenie na zisťovanie technického stavu vodovodných a kanalizačných potrubí od priemeru 150 mm.

Vznik a história

Spoločnosť realizuje inžinierske stavby, pozemné stavby, cestné komunikácie s používaním a zlepšovaním zavedených manažérskych systémov.

ARPROG, spol. s r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.08.1994, a to oddelením výrobných kapacít spoločnosti ARPRO, spol. s r. o. Od 01.01.1997 sa spoločnosť ARPROG, spol. s r. o. pretransformovala na akciovú spoločnosť s názvom ARPROG, akciová spoločnosť Poprad.

Ocenenia, politika spoločnosti, certifikáty, environmentálne vyhlásenie

O spokojnosti zákazníkov realizovaných stavieb svedčia ďakovné listy a udelená cena 13. ročníka celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2007 „Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov inžinierska stavba roka 2007 DOSTAVBA ČOV POPRAD - MATEJOVCE“.

Vo februári 2016 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad udelila spoločnosti ďakovný list za urýchlenie realizácie a kvalitne vyhotovené stavebné práce na stavbe „Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok“.
V novembri 2018 bol spoločnosti udelený ďakovný list od obce Podhorany za výstavbu vodovodu, vodojemu, kanalizácie a ČOV.

Smerovanie a zámery spoločnosti v oblasti kvality, environmentálneho správania, vylepšenia bezpečnosti práce, plynulého podnikania a predchádzania korupcie sú deklarované Politikou spoločnostiEnvironmentálnym vyhlásením. Spoločnosť je od 26. mája 2020 registrovaná v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).

V máji 2021 sa vrcholový manažment rozhodol, že ARPROG, akciová spoločnosť Poprad sa zapojí do programu „Bezpečný podnik“ a splní podmienky pre získanie osvedčenia. Dňa 18. októbra 2021 na základe splnenia kritérií a návrhu riadiacej komisie programu bolo spoločnosti udelené Osvedčenie „Bezpečný podnik“.

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad má zavedené, zdokumentované a udržiavané manažérske systémy pre realizáciu bytových, občianskych, priemyselných , inžinierskych a dopravných stavieb.

Systém kvality podľa normy ISO 9001:2015
Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 
Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
 
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018
Systém riadenia organizácie podľa ISO 3834-2:2021
Systém riadenia organizácie podľa ISO 3834-2:2021
Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013
Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013
Antikorupčný manažérsky systém podľa normy ISO 37001:2016
Antikorupčný manažérsky systém podľa normy ISO 37001:2016