Politika spoločnosti

Vrcholový manažment ARPROG, akciová spoločnosť Poprad sa zaväzuje:

 • Plniť potreby a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán kvalitne vykonanou prácou. Získať a udržať si ich dôveru splnením aplikovateľných požiadaviek predpisov a regulačných požiadaviek.
 • Zlepšovať celkovú výkonnosť spoločnosti a zamerať sa na jej rozvoj do budúcnosti.
 • Pochopiť potreby a očakávania zainteresovaných strán, vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi, a tým umocniť schopnosť realizovať požadované produkty.
 • Zabezpečiť informovanosť o systéme manažérstva kvality, systéme kvality vo zváraní, systéme environmentálneho manažérstva, systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systéme plynulého podnikania a systéme proti korupcii na všetkých úrovniach riadenia.
 • Identifikovať a sprístupniť zdroje na udržiavanie a zlepšovanie implementovaných manažérskych systémov spoločnosti a systému kvality vo zváraní.
 • Aplikovať procesný prístup v riadení spoločnosti.
 • Plánovať a implementovať procesy manažérskych systémov s aplikáciou uvažovania založeného na riziku.
 • Monitorovať a merať procesy, produkty, spokojnosť zákazníka.
 • Trvale zlepšovať implementované manažérske systémy.
 • Plniť požiadavky noriem v zadanom obsahu a rozsahu v oblasti zvárania plastov a kovov.
 • Chrániť životné prostredie, zabezpečovať prevenciu znečisťovania životného prostredia, chrániť prírodné prostredie pred poškodením a zhoršovaním stavu, ktoré vyplýva zo stavebnej činnosti.
 • Dodržiavať príslušné právne a iné požiadavky v nadväznosti na environmentálne aspekty.
 • Určiť záväzné environmentálne požiadavky a hodnotiť ich plnenie.
 • Sústavne zlepšovať systém manažérstva environmentu a zlepšovať environmentálne správanie.
 • V pravidelných intervaloch určovať a preskúmavať environmentálne ciele.
 • Sprístupniť verejnosti informácie o environmentálnom správaní na webovej stránka spoločnosti.
 • Posilňovať vedomie spoluzodpovednosti zamestnancov za ochranu vlastného zdravia a ich spoluprácu pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti práce.
 • Znížiť na minimum pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia ľudského zdravia na všetkých pracoviskách a stavbách spoločnosti riadením identifikovaných rizík.
 • Monitorovať nebezpečenstvá, trvale zvyšovať úroveň ochrany zdravia svojich zamestnancov, dodržiavať aktuálne právne predpisy a iné požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Implementovať, udržiavať a zlepšovať plynulosť podnikania.
 • Identifikovať potenciálne ohrozenia a vplyvy z týchto ohrození na podnikateľské operácie, budovať prevádzkovú pružnosť so spôsobilosťou efektívnej reakcie.
 • Implementovať, udržiavať a zlepšovať informačnú bezpečnosť vhodnými súbormi opatrení.
 • Zabezpečovať dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií v súlade s požiadavkami informačnej bezpečnosti.
 • Zakazovať korupciu a realizovať opatrenia na zakázanie a predchádzanie korupcie.
 • Zisťovať, oznamovať a riešiť všetky prípady korupcie, ktoré sa vyskytnú.
 • Dodržiavať právne predpisy proti korupcii týkajúce sa spoločnosti.
 • Prostredníctvom manažéra integrovaného systému poskytovať poradenstvo a usmernenie pracovníkov v oblasti systému manažérstva proti korupcii a v otázkach súvisiacich s korupciou, ktorý má stanovené právomoci a zodpovednosti za udržiavanie a rozvoj systému manažérstva proti korupcii, plní úlohu nezávislej osoby pre tento systém.
 • V prípade porušenia politiky proti korupcii vyvodiť dôsledky voči zodpovedným pracovníkom.
 • Povzbudzovať pracovníkov k nahláseniu korupcie a znižovať ich strach z represálií a uisťovať ich o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
 • Požadovať protikorupčné správanie aj od dodávateľov a obchodných partnerov.
 • Presadzovať zodpovednosť riadiacich pracovníkov za uplatňovanie politiky proti korupcii a za udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii.