Verejné obstarávanie

Výstavba relaxačného centra

Oznam o otváraní ponúk - Výstavba relaxačného centra

Otváranie ponúk uchádzačov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Výstavba relaxačného centra“ na základe Výzvy na predkladanie ponúk vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 pod číslom 11739 – WYP sa uskutoční dňa 5.8.2013 o 10:00 hod. na adrese ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, v zasadačke Administratívnej budovy EAST Point na 3. nadzemnom podlaží.

Oznam o otváraní ponúk – Výstavba relaxačného centra

Otváranie časti ponúk „Kritériá“ uchádzačov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Výstavba relaxačného centra“ na základe Výzvy na predkladanie ponúk vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 pod číslom 11739 – WYP sa uskutoční dňa 14.8.2013 o 10:00 hod. na adrese ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, v zasadačke Administratívnej budovy EAST Point na 3. nadzemnom podlaží.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výstavba relaxačného centra

Informácia sa zverejňuje v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet obstarávania: Výstavba relaxačného centra

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 pod číslom 11739 – WYP

V procese verejného obstarávania s názvom: „Výstavba relaxačného centra“ bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:

  1. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301
  2. Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO:35740655
  3. HS HSV s.r.o., so sídlom Hroncova 2, 040 33 Košice, IČO: 36 203 611
  4. COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., so sídlom Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 31631134

Úspešnou sa stala ponuka spoločnosti: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 31322301, cena v Euro bez DPH za celý predmet zákazky: 1 611 015,67 EUR.